Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Bădeni

Categories: ,

Description

Primul așezământ religios la Bădeni (Bădenii Pământeni) a existat încă din secolul al XVII-lea, respectiv la 1624, când documentele vremii pomenesc de preoții locali, popa Nistor și popa Stoica, martori în procese de tranzacții cu ocine. În anul 1688 este consemnat popa Banu din Bădeni, care a falsificat niște zapise de proprietate. Astfel de mențiuni epigrafice vin să întărească faptul că în acea perioadă, în satul respectiv exista un locaș de cult. Catagrafia Mitropoliei Ungrovlahiei de la 1810, menționează prezența bisericii de lemn, care era „veche”, datând încă din secolul anterior. Afirmația este susținută și de faptul că în aceeași catagrafie se menționează, printre slujitorii bisericii, și „… popa Ioan sin Popa Stoica […] preoțit ot leat 1790, iunie 1, […] orânduit la această biserică”. Edificiul „de lemn, pe temelie de zid, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore și Zlataust”, a fost ridicat la 1781 de „popa Luțea, împreună cu enoriașii”. Între 1837-1841, prin grija lui Stanciu Băcioiu, arendașul moșiei Mănăstirii Câmpulung, și a preotului Dimitrie Stoiculescu, biserica de lemn, fiind „veche și ruinată”, este înlocuită cu cea, actuală, de zid. În cadrul lucrărilor de renovare dintre anii 1874-1876 i s-a adăugat pridvorul. S-a pictat în frescă, la 1885 de către Gheorghe Arsulescu. Renovarea totală a edificiului, inclusiv refacerea picturii de către Ion Fleșaru, s-au executat în 1935, apoi restaurată în 1957. Edificiul religios are trei pisanii, cea mai veche datând de la 1841, cu următorul cuprins „În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, ridicatu-s-au sf biserică întru cinstea și slava Sfintei Adormiri și a Sfîntului proroc Ilie în zilele Prealuminatului nostru domn Alecsandru Dumitru Ghica voevod și al (e) preaosfinți(i) sale părintele mitropolit Neofit a toată Ungro-Vlafia la leat 1841, s(ept) 16 ostenitori fiind logof (ăt) Stanciu Băcioi cu soția sa Sanda (și) cu fiii săi, (indescifrabil) D. Gheorghe cu soția sa Maria cu fiii săi, ostenitori cu zugrăveala și cheltuelele fiind enoriașii la acest sf. lăcaș. D. log(ofăt) Voinea Vărașcu cu fratisău Nicolae fiind ajutor la zugrăvit și la altele Ion (indescifrabil) cu fiii săi , Dimitrie erei, Ilina erița cu fiii săi, Gheorghe Maria cu fiii săi Gheorghe erei”. Celelalte două pisanii cuprind date despre refacerile bisericii din anii 1876-1885 și 1985, preoții ostenitori la aceste lucrări, pictura fiind restaurată de Ion Popescu din Văleni-Dâmbovița în anul 1998. Toate aceste din urmă lucrări s-au făcut cu binecuvîntarea ÎPS Calinic arhipăstor al Eparhiei Argeșului și Muscelului, cu stăruința pr. ic. stavrofor Stuparu Ion și a enoriașișor parohiei. S-a resfințit la 11 noiembrie 2001 de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Arhiepiscopul.

Additional information

Localitate

Stoenesti

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Bădeni”

Your email address will not be published. Required fields are marked *